Artikel 1. Definities
1.1 Muzieksterren.nl is een online community waarbij leden content kunnen toevoeen.

1.2 Diensten zijn de onderdelen van Muzieksterren.nl die toegankelijk zijn voor leden.

1.3 Leden zijn de gebruikers van Muzieksterren.nl die zich hebben geregistreerd.

Artikel 2. Toegang en registratie
2.1 Om lid te worden van Muzieksterren.nl moet u tenminste 16 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.

2.2 Het lidmaatschap van Muzieksterren.nl is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over een gebruikersnaam en wachtwoord.
Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld.
Muzieksterren.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een lid.

2.4 In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt
Muzieksterren.nl zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

2.5 Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Muzieksterren.nl tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Muzieksterren.nl slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Muzieksterren.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Muzieksterren.nl onmiddellijk te worden geïnformeerd.

2.6 Muzieksterren.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.7 Muzieksterren.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 3. Het gebruik
3.1 U zult Muzieksterren.nl niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via Muzieksterren.nl; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.2 Indien u merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Muzieksterren.nl dient u dit zo spoedig mogelijk aan Muzieksterren.nl te melden.

3.3 U verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Muzieksterren.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Muzieksterren.nl beschikt. U verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

3.4 U zult zich in uw communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat u op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. Muzieksterren.nl controleert alle profielen, en zal profielen indien nodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. Muzieksterren.nl is ten allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in nieuwsberichten, oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

3.5 Op Muzieksterren.nl is het niet toegestaan om publiekelijk toegankelijk fotos van geslachtsorganen of sexuele handelingen te plaatsen. Fotos welke geplaatst worden zullen door Muzieksterren.nl worden beoordeeld.

Artikel 4. Privacy en bescherming
4.1 Het privacy beleid zoals hieronder omschreven en in de privacyverklaring maken deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Muzieksterren.nl. Door inschrijving verklaart u dat u met dit beleid instemt en u eraan te conformeren.

4.2 Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie of het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in het forum, oproep, profiel of op beeldmateriaal.

4.3 U verklaart geen foto’s van seksuele aard, of foto’s van andere mensen dan uzelf op Muzieksterren.nl te publiceren. Muzieksterren.nl behoudt zich het recht voor om foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

4.4 Muzieksterren.nl controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.

4.5 U verklaart eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen.

4.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Muzieksterren.nl zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

4.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere leden.

4.8 U verklaart dat uw inschrijving bij Muzieksterren.nl strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

4.9 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander lid of een werknemer van Muzieksterren.nl zult voordoen.

4.10 U verklaart Muzieksterren.nl op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.

4.11 U verklaart het gebruik van Muzieksterren.nl en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

4.12 (E-mail)berichten die door u aan andere leden worden verstuurd en chatsessies tussen u en een ander lid worden door Muzieksterren.nl als privé-gegevens behandeld. Muzieksterren.nl behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

4.13 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor de zoekprocessen, het opbouwen van uw profiel, het mogelijk maken van communicatie tussen u en andere gebruikers en het technisch goed laten functioneren van verschillende onderdelen van de website.

4.14 De informatie die u opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door Muzieksterren.nl beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt Muzieksterren.nl in staat Muzieksterren.nl steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.

4.15 Muzieksterren.nl is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Muzieksterren.nl kan verlopen. Muzieksterren.nl raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.

4.16 Er is alles aan gedaan om Muzieksterren.nl zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Muzieksterren.nl heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

4.17 Uit veiligheidsoverwegingen logt Muzieksterren.nl het IP-adres van uw computeraansluiting. Muzieksterren.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het IP-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om aangifte te doen of melding te maken bij uw Internet Service Provider in geval van ernstig misbruik van onze systemen.

Artikel 5. SPAM/HARVESTEN
5.1. Het gebruik van de dienst alsmede het gebruik van de informatie op de Muzieksterren.nl is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiëren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie geen commercieel maar slechts een particulier doel mag dienen. Het is onder geen beding toegestaan de dienst of de persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

a) het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, de Muzieksterren.nl messenger, het Muzieksterren.nl forum, het profiel van de gebruiker of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker;

b) iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;

c) e-mailadressen van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

5.2. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare boete van € 100,- (honderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
6.1 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Muzieksterren.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, video`s, audiobestanden, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

6.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website(s) van Muzieksterren.nl zijn het intellectuele eigendom van Muzieksterren.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Muzieksterren.nl.

6.3 De gebruiksrechten die door Muzieksterren.nl aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij Muzieksterren.nl. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van Muzieksterren.nl is strikt verboden.

6.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van Muzieksterren.nl en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Muzieksterren.nl zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5 Muzieksterren.nl is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) of uitingen van Muzieksterren.nl. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van Muzieksterren.nl of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van Muzieksterren.nl. Muzieksterren.nl is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Muzieksterren.nl en/of technische vereisten.

Artikel 7. Beëindiging
7.1 Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als u wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website.

7.2 Muzieksterren.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Muzieksterren.nl geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien u een of meer van uw verplichtingen jegens Muzieksterren.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die Muzieksterren.nl via andere leden Muzieksterren.nl bereiken, het achterblijven van betalingen van uw lidmaatschap of pogingen van u om uw lidmaatschap over te dragen. U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder u er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en u gaat er tevens mee akkoord dat Muzieksterren.nl uw bestanden onmiddellijk kan verwijderen en u verdere toegang tot Muzieksterren.nl kan onthouden.

7.3 Muzieksterren.nl is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval u een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat u anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garantie
8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan u beschikbaar wordt gesteld door of via Muzieksterren.nl zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Muzieksterren.nl, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Muzieksterren.nl kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Muzieksterren.nl onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door Muzieksterren.nl op de site is gezet of informatie die door Muzieksterren.nl aan u is overgedragen.

8.2 Muzieksterren.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Muzieksterren.nl. Muzieksterren.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.3 Het gebruik van Muzieksterren.nl is geen garantie voor het ontmoeten of in contact treden met fans of artiesten. Wanneer de beoogde resultaten van Muzieksterren.nl tegenvallen kan Muzieksterren.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4 Muzieksterren.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden.

8.5 Muzieksterren.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

8.6 Muzieksterren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Muzieksterren.nl tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Muzieksterren.nl tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

8.7 Muzieksterren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.

8.8 Muzieksterren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door uzelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Muzieksterren.nl raad u daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat u over uzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Muzieksterren.nl biedt.

8.9 Muzieksterren.nl kan niet garanderen dat Muzieksterren.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Muzieksterren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Muzieksterren.nl jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Muzieksterren.nl. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Muzieksterren.nl voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 100 euro.

8.10 Muzieksterren.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Muzieksterren.nl .

8.11 Muzieksterren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Muzieksterren.nl gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

8.12 U vrijwaart Muzieksterren.nl voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Muzieksterren.nl al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.13 Muzieksterren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Muzieksterren.nl niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Muzieksterren.nl personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Muzieksterren.nl levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Muzieksterren.nl op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

8.14 Wanneer Muzieksterren.nl wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Muzieksterren.nl als u bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring of via de website op te zeggen.

8.15 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Muzieksterren.nl jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van u zullen steeds voor rekening en risico van u zijn.

8.16 Muzieksterren.nl kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Muzieksterren.nl spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

8.17 Muzieksterren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.18 Muzieksterren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

Artikel 9. Slotbepalingen
9.1 Op betrekkingen tussen u en Muzieksterren.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en Muzieksterren.nl worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Groningen; dan wel, ter keuze van Muzieksterren.nl, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.